Tuesday, November 17, 2009

seven vidarbha farmers suicides in day-LOKMAT Reports todayNagpur-18th November 2009
seven more farmers committed suicide and five in yavatmal distrcits in day as per leading daily lokmat front page main story .the recent victims are
1.Babusingh Rathode
2.Kailash Lakade
3.Laxman Chalpelewar
4.Madhukar Gddamwar
5.Vijaya Yelure
all in yavatmal district
6.Namdeo Heware in wardha
7.Premlala Patale in Gondia

as per offical data in 2009 in vidarbha more 901 farmers committed suicide mostly after june after the drought condition become more severe ,kishore tiwari of vidarbha Jan andolan samiti informed today.
'we are repeatedly urging administration that ground condition is too bad to wait for relief aid announcement and disbursement ,we is matter shame when in village like mukutban yesterday every body was busy in attending funerals of two farmers laxman and madhukar who committed suicide one after other .we demand that UPA chairman smt.sonia gandhiji should sack Maharashtra chief minister ashok chavan and provide chief minister from vidarbha so that mass genocide of vidarbha farmers is controlled ' Tiwari said.
here is marathi text of news which is shocking,
I QUOTE


vççiçHçÓj, çÆo. 17 (çÆ"kçÀçÆ"kçÀçC箳çç ÒççÆlççÆvçOçÄkçÀ[Óvç)- iòu³çç 24 lççmççlç çÆJçoYçç&lç kçÀpç&yççpççj¾HçCçç Jç vçççÆHçkçÀ¾c‰Uí mççlç MòlçkçÀN³ççbvç¾ Dççlcçnl³çç kòÀuç¾. ³ççcçO³ò SkçÀìîçç ³çJçlçcççU çÆpçu¿ççlç¾uç Hçç®ç MòlçkçÀN³ççb®çç mçcççJòMç Dççní. mçJçç&çÆOçkçÀ MòlçkçÀj¾ Dççlcçnl³ççiç´mlç çÆpçunç cnCçÓvç vç‚o Dçmçuòu³çç ³çç çÆpçu¿ççlç Hçç®ç MòlçkçÀN³ççb®³çç Dççlcçnl³ççbvç¾ mçJç&pçCç nçojuò Dççnílç.
³çJçlçcççU çÆpçu¿ççlç¾uç DççCçÑ lççu‰kçw³ççlç¾uç pçJçUç ³òLç¾uç DçuHçYçÓOççjkçÀ MòlçkçÀj¾ yççyçÓçEmçiç mççpçÓ jç"ò[ (50) ³çç MòlçkçÀN³ççvò çÆJçøç ÒççMçvç kçÀªvç Dççlcçnl³çç kòÀuç¾. yççyçÓçEmçiçkçÀ[í 35 npççj ©Hç³ò kçÀpç& nòlò. oòvç çÆoJçmççbHçÓJçÑ®ç l³ççvò DççHçu³çç Içj®çç kçÀçHçÓmç 28 npççjçuçç çÆJçkçÀuçç nòlçç. Hçjbl‰ vççlòJççF&kçÀçkçÀ[Óvç Iòlçuòuò kçÀpç& kçÀmò HòÀ[çJò, ³çç çÆJçJçb®çvòlç l³ççvò Dççlcçnl³çç kòÀuç¾. l³ççb®³çç cççiò Hçlvç¾, oòvç c‰uò Dçmçç HççÆjJççj Dççní.
GcçjKò[ lççu‰kçw³ççlç¾uç vççjU¾ ³òLç¾uç kóÀuççmç mçbYççpç¾ uççkçÀ[í ³çç MòlçkçÀN³ççvò çÆJçøç ÒççMçvç kçÀªvç Dççlcçnl³çç kòÀuç¾. kóÀuççmç nç DçuHçYçÓOççjkçÀ MòlçkçÀj¾ nòlçç. l³ç箳ççJçj 32 npççj ©Hç³ççb®ò kçÀpç& nòlò. kçÀpç& kçÀmò HòÀ[çJò ³çç çÆJçJçb®çvòlç l³ççvò çÆJçøç ÒççMçvç kòÀuò.
c‰k‰Àìyçvç ³òLç¾} }#cçCç k‰Àmçvççpç¾ ®ò}Hò}Jççj (50) ³çç MòlçkçÀN³ççvò mJçlç:®³çç Mòlççlç çÆJçøç ÒççMçvç kçÀªvç Dççlcçnl³çç kòÀuç¾. Dççpç JçCç¾ ³òLò MçJççÆJç®síovç DççìòHçu³ççvçblçj uç#cçCç®ò HçççÆLç&Jç iççJççlç DççCçÓvç l³ç箳ççJçj Dçbl³çmçbmkçÀçj kçÀjC³ççlç ³òlç Dçmçlççvçç®ç iççJççlç¾} cçO‰kçÀj jçpçVçç iç·cçJççj (32) ³ççvò içUHçÀçmç }çJçÓvç IòTvç Dççlcçnl³çç kòÀuç¾. cçO‰kçÀjvò DççHçu³çç IçjçpçJçU¾} i‰jçb®³çç içò"îççlç içUHçÀçmç }çJçÓvç DççHçuç¾ pç¾Jçvç³çç$çç mçbHççÆJçuç¾. l³ç箳çç vççJò Hçç[Ñ çÆMçJççjçlç lç¾vç SkçÀj Mòlç¾ Dççní. l³ç箳çç k‰ÀìábyççkçÀ[Óvç çÆcçUçuòu³çç cçççÆnlç¾v‰mççj, cçO‰kçÀjJçj yçBkòÀ®ò 20 lò 25 npççjçb®ò kçÀpç& nòlò. lçò c‰k‰Àìyçvç ³òLò Mòlç¾J³ççÆlççÆjÊçÀ JòU çÆcçUí} l³ççJòU¾ ncçç}¾®ò kçÀçcç kçÀj¾lç nòlçç. l³ççJçj k‰Àìábyçç®ç¾ GHçpç¾çÆJçkçÀç ®çç}lç Dçmò. l³ç箳çç cççiò Hçlvç¾, DççF&, Jç[¾}, YççT Jç oòvç c‰}í Dçmçç DççHlçHççÆjJççj Dççní.
MòlçkçÀj¾ cççÆnuò®ç¾ Dççlcçnl³çç
jçUíiççJç lççu‰kçw³ççlç¾uç Pçç[iççJç ³òLç¾uç çÆJçpç³çç kçÀJç[Ópç¾ ³òuçÓjí (45) ³çç MòlçkçÀj¾ cççÆnuòvò pççUÓvç IòTvç Dççlcçnl³çç kòÀuç¾. çÆJçpç³ççkçÀ[í Hçç®ç SkçÀj Mòlç¾ DçmçÓvç l³ççb®³ççJçj DçççÆouççyçço yçBkòÀ®ò 30 npççj ©Hç³ò lçj Kççmçiç¾ mççJçkçÀçjç®ç 10 npççj ©Hç³ççb®ò kçÀpç& nòlò. ³ççJçøçÑ®³çç vçççÆHçkçÀ¾vò kçÀpç& kçÀmò HòÀ[çJò ³çç çÆJçJçb®çvòlç l³ççbvç¾ 12 vçòJnWyçj jòpç¾ DçbiççJçj jç@kòÀuç DçòlçÓvç HòìJçÓvç Iòlçuò. içbYç¾j pçUçuòu³çç DçJçmLòlç ³çJçlçcççU®³çç MççmçkçÀ¾³ç ©iCççuç³ççlç GHç®ççjçLç& oçKçuç kòÀuò Dçmçlçç 16 vçòJnWyçj jòpç¾ l³ççb®çç cçÉl³çÓ Pççuçç. l³ççb®³çç cççiò Hçlç¾, SkçÀ c‰uçiç¾, oòvç c‰uò Dççnílç. JçOçç& çÆpçu¿ççlç¾uç çEHçHçUiççJç (uçòKçb[¾) ³òLç¾uç MòlçkçÀj¾ vççcçoíJç oçcççpç¾ çÆnJçjí (60) ³ççbvç¾ kçÀçuç mJçlç:®³çç Mòlççlç oáHççj¾ 3 Jççpçlççvçblçj çÆJçøç ÒççMçvç kòÀuò. iççJçkçÀN³ççb®³çç cçolç¾vò l³ççbvçç çÆiçj[ ³òLç¾uç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjòi³ç kòbÀêçlç oçKçuç kòÀuò. Hçjbl‰ Òçkç=Àlç¾ içbYç¾j Dçmçu³ççvò l³ççbvçç mòJççiç´çcç ³òLò nuççÆJçC³ççlç Dççuò Dçmçlçç jml³ççlç®ç l³ççb®çç cçÉl³çÓ Pççuçç. l³ççb®³ççkçÀ[í 12 SkçÀj Mòlç¾ Dççní. l³ççb®³ççJçj Hçbpççyç vç@Mçvçuç yçBkçÀ MççKçç çEniçCçIççì®ò Hçç®ç uççKç ©Hç³ò, çÆiçj[ mìíì yçBkòÀ®ò 50 npççj Jç iççJçKò[îççlç¾uç mççJçkçÀçjç®ò 50 Dçmò SkçÓÀCç mçnç uççKççb®ò kçÀpç& nòlò.

6 comments:

Anonymous said...

彌月禮 彌月禮盒 股市分析 股市億萬贏家 股票行情 股票教學 8股票軟體 實驗動物 徵信 徵信社 外遇 草本茶 養生茶 有機茶 送禮 花草茶 茶包 果粒茶 上海自由行 北京自由行 杭州旅遊 便宜機票 旅行社 旅遊網 泰國清邁 團體旅遊 簽證 水管不通 抽化糞池 洗水塔 消毒 馬桶 馬桶不通 通水管通馬桶 化糞池 抽水肥 團體服 團體服 團體服訂做 手提紙袋 手提袋 包裝紙盒 包裝紙袋 包裝盒 紙盒印刷 紙盒訂裝 紙袋工廠 紙袋包裝 紙袋印刷 漆彈 台中漆彈場 3 漆彈 宜蘭民宿 宜蘭住宿 宜蘭飯店 花東旅遊 訂房網 訂房網 網路訂房 線上訂房 肉毒桿菌

Anonymous said...

Precision Mold 水餃 拉麵 泡菜 美食 食品批發 9團購美食 養生涼麵 麵條 麵條製作 香港自由行 澳門自由行 法律事務所 律師 律師事務所 離婚 搬家公司 Electronic PCB Flex PCB Heavy Copper PCB Industrial PCB Medical PCB Microwave PCB PCB RF PCB Rigid-Flex PCB seo 統一發票3 4月 統一發票7 8月 統一發票1 2月 統一發票9 10月 統一發票9 10月 統一發票5 6月 seo 水晶燈 流行燈飾 原裝進口燈飾 照明 洗包包加盟 洗鞋子 洗鞋加盟 洗鞋店 創業 鞋之澡堂 消防公司 消防設備 消防設備 崴立機電 機電 環保袋 環保袋 環保袋 環保袋 地板施工 超耐磨地板

Anonymous said...

滷味加盟 滷味宅配 滷味批發 滷味食材 滷雞翅 10滷雞腳 魯味 店面出租 店面出售 店面租賃 租店面 租辦公室 買辦公室 店面出租 皮膚科 皮膚科診所 肉毒桿菌 肉毒桿菌瘦臉 柔膚雷射 玻尿酸 飛梭雷射 脈衝光 除斑 iso iso認證 Ohsas 18001 品質管理 教育訓練 台北搬家公司 桃園搬家公司 搬家公司 新竹搬家公司 搬家公司 整形 整形 韓風整形 韓風整形 早餐店加盟 創業加盟店 創業開店 開店創業 巴里島 牙周病 牙周病治療方法 牙齒美白 植牙 植牙費用 沙發 上順旅行社 大興旅行社 五福旅行社 天喜旅行社 天福旅行社 日本自由行 日本訂房 日本旅行社 日本旅遊 日本機票 洗包包

Anonymous said...

公益彩券 公益團體 捐款 健康食品 慈善 11慈善基金會 慈善機構 愛心捐款 義賣 義賣活動 全身健康檢查 肝癌 身體檢查 健康檢查 乳癌 外遇 徵信社 徵信 Odm Oem代工廠 塑膠射出 塑膠射出成型 塑膠射出模具 模具 模具設計 模具廠 室內設計 裝潢 工商登記 公司登記 投審會 會計師 會計師事務所 OBU 素食月子餐 網頁設計 網頁設計公司 seo 關鍵字廣告 網路行銷 網路廣告 水餃 台北素食餐廳 吃素 素食 素食水餃 素食餐廳 健康飲食 團購美食 素食食譜 素食料理 麻糬
團購美食 彌月禮盒 交友 相親 相親銀行

Anonymous said...

滷味加盟 滷味宅配 滷味批發 滷味食材 滷雞翅 12滷雞腳 魯味 店面出租 店面出售 店面租賃 租店面 租辦公室 買辦公室 店面出租 皮膚科 皮膚科診所 肉毒桿菌 肉毒桿菌瘦臉 柔膚雷射 玻尿酸 飛梭雷射 脈衝光 除斑 iso iso認證 Ohsas 18001 品質管理 教育訓練 台北搬家公司 桃園搬家公司 搬家公司 新竹搬家公司 搬家公司 整形 整形 韓風整形 韓風整形 早餐店加盟 創業加盟店 創業開店 開店創業 巴里島 牙周病 牙周病治療方法 牙齒美白 植牙 植牙費用 沙發 上順旅行社 大興旅行社 五福旅行社 天喜旅行社 天福旅行社 日本自由行 日本訂房 日本旅行社 日本旅遊 日本機票 洗包包

Anonymous said...

DC Jack 徵信社 心絲蟲 白內障 狗皮膚病 動物醫院 腎衰竭 寵物住宿 寵物醫院 獸醫師 獸醫院 13出軌 徵信 徵信公司 徵信社 外遇 通姦 植牙 加盟 早餐店加盟 創業 化糞池 馬桶不通 通馬桶 清潔公司 中華湯包 彌月蛋糕 手工水餃 水餃 加盟創業 宅配美食 冷凍宅配 創業加盟 湯包 中華湯包 湯包 月子中心 坐月子 坐月子中心 坐月子餐 到府坐月子 坐月子中心台中 坐月子中心台北 月子餐 滷味 月子餐外送 月子餐食譜 結婚金飾 鑽石婚戒 塑膠袋 塑膠袋批發 塑膠袋工廠 塑膠袋 塑膠袋批發 飛梭雷射